Naše webové stránky využívajú tzv. "cookies" súbory k zlepšeniu služieb a na zostavovanie štatistík o návštevnosti. Používaním služby súhlasíte s politikou cookies.
Viac
Rozumiem

Politika ochrany súkromia

Ochrana súkromia na globálnom portáli TZMO

Používanie celostvetového internetového servisu kapitálovej skupiny TZMO je anonymné – užívateľ využíva servis bez uvedenia svojich osobných údajov.

V mimoriadnych prípadoch je nutné, aby užívateľ poskytol osobné údaje.

Druh informácií: Meno, priezvisko, adresa alebo e-mail, vzdelanie a odborné skúsenosti, dátum narodenia, číslo telefónu.

Užívateľ môže dodatočne podať informácie o produktoch, ktoré ho zaujímajú alebo iné informácie týkajúce sa jeho životného štýlu.

 

Spôsoby využívania informácií TZMO

TZMO získava osobné údaje užívateľov internetového portálu za účelom zasielania informácií o produktoch, službách a uvádzacích akciách, za účelom vykonávania prieskumu trhu alebo prieskumu spokojnosti klienta, výmeny korešpondencie, sprístupnenia služby, subskripcie alebo v situácii, keď to vyžaduje práca aplikácie ako aj pre potreby marketingových činností vykonávaných Kapitálovou skupinou TZMO, alebo na jej objednávku nezávislým subjektom. Osobné údaje sú tiež zhromažďované za účelom rozvíjania obchodnej spolupráce s kontrahentmi ako aj za účelom bezplatného zaslania vzoriek produktov. Okrem toho užívatelia poskytujú osobné údaje, keď sa uchádzajú o prácu v Kapitálovej skupine TZMO.

V niektorých prípadoch konkrétne internetové portály Kapitálovej skupiny TZMO môžu obsahovať iné poznámky týkajúce sa spôsobu používania portálu a procedúr týkajúcich sa spôsobu zaobchádzania s informáciami, ktoré sa na nich uvádzajú.

 

Cookies

Cez internetový portál sú zhromažďované informácie použitím mechanizmu tzv. „cookies”. Sú to malé súbory, obsahujúce informácie o preferenciách užívateľa, ktoré môže užívateľ kedykoľvek zmazať alebo zablokovať ich vytváranie tým, že použije náležité mechanizmy nainštalované v každom internetovom prehliadači.

Využívame ich, aby si užívateľ mohol zosobniť vzhľad portálu www. a zdokonaľovať užitočnosť portálu. Cookies nie sú spojené s nijakými osobnými údajmi užívateľa.

 

Prezentácia produktov

Snažíme sa, aby výrobky prezentované na portáli, boli v nepretržitom predaji, aj keď pripúšťame možnosť krátkych prestávok v ich dodávkach. Vyhradzujeme si možnosť zmien technických parametrov a dizajnu vybraných výrobkov, ktoré nespôsobia zníženie kvality a neovplyvnia významným spôsobom vzhľad a funkciu daného výrobku.

 

Dôvernosť informácií

Spoločnosti Kapitálovej skupiny TZMO neposkytujú osobné údaje svojich klientov žiadnym neoprávneným tretím osobám – využívajú ich výlučne pre vlastné marketingové účely v rámci Kapitálovej skupiny TZMO. Údaje poskytujeme výlučne poskytovateľom služieb, ktorých sme angažovali na realizáciu služieb v našom mene, ale sme nesplnomocnili týchto poskytovateľov služieb na využívanie, alebo zverejňovanie akýchkoľvek údajov s výnimkou situácií, keď je to nutné pre realizáciu nami objednaných služieb, alebo keď sa vyskytne nutnosť prispôsobiť sa právnym predpisom. Môžeme odtajniť informácie o užívateľoch, ak to vyžadujú právne predpisy.

 

Ochrana osobných údajov

Osobné údaje poskytnuté užívateľom na tomto portáli sú chránené na základe poľských právnych predpisov. TZMO ochraňuje osobné údaje, ktoré vlastní pred neautorizovaným odtajnením, použitím, zmenou alebo zničením, vytvorením náležitých procedúr kontroly, opatrení na ochranu nami vlastnených údajov pred každým predvídateľným rizikom v súlade s ustanoveniami zákona zo dňa 29. augusta 1997 o ochrane osobných údajov (Ú. V. z 2002 č. 101 čiastka 926).

 

Aktualizácia informácií o ochrane osobných údajov

Táto informácia o ochrane osobných údajov bude aktualizovaná neodkladne po zavedení zmien v našich procedúrach týkajúcich sa informácii. Používaním internetovej stránky, užívateľ dáva súhlas s prijatím pravidiel tejto informácie o ochrane osobných údajov.

 

Zabezpečenie

Vyvíjame úsilie, aby sme najlepším možným spôsobom zabezpečili informácie získané od Vás internetovou cestou pred neoprávneným prístupom a využitím.

 

Aktualizácie a odstraňovania osobných údajov

Užívateľ servisu má právo nahliadať do svojich osobných údajov, odstraňovať ich alebo ich upravovať. Získanie informácií o osobných údajoch, ich aktualizácia alebo odstránenie je možné zaslaním srávy na adresu:

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.
ul. Żółkiewskiego 20/26
87-100 Toruń
Poľsko

V zaslanej správe je potrebné uviesť následujúce informácie, ktoré budú použité použité za účelom vyradenia žiadosti: meno a priezvisko, e-mailová adresa, popis požadovanej služby (informácie o osobných údajoch, ktorými disponujeme, ich úprava nebo odstránenie.

Naše riešenia